تبلیغات
komiknevisi dastani - کد
5نظر چون مردم براش! 
بعدا کدشونو میذارم
ببخشید نت نمیایم بسته مون تموم شد انشاالله فردا
کمیک نویسی داستانی کمیک نویسی داستانی

کمیک نویسی داستانی
کمیک نویسی داستانی
توایلایت 
رنگین کمان
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=
http://s8.picofile.com/file/8301143926
/PicsArt_07_19_10_18_22.png
>";</script><script src="www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir --><!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=

http://s8.picofile.com/file/8301143950
/PicsArt_07_19_10_41_31.png
>";</script><script src="www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
5 نظرو که بدین،کدشو میدم.

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=
http://s8.picofile.com/file/8301144000
/PicsArt_07_20_10_46_20.png
>";</script><script src="www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=
http://s9.picofile.com/file/8301144042
/PicsArt_07_20_07_48_05.png
>";</script><script src="www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

کدش:

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=  http://s9.picofile.com/file/8301144250/PicsArt_07_19_08_33_00.png   >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=  http://s8.picofile.com/file/8301144818/PicsArt_07_19_08_52_36.png  >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=  http://s9.picofile.com/file/8301144842/PicsArt_07_19_08_58_31.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=  http://s8.picofile.com/file/8301144876/PicsArt_07_20_12_33_46.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src= http://s8.picofile.com/file/8301144884/PicsArt_07_20_12_41_17.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src= http://s8.picofile.com/file/8301144900/PicsArt_07_20_02_35_13.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=  http://s8.picofile.com/file/8301144918/PicsArt_07_20_04_40_16.png ";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src= http://s9.picofile.com/file/8301144926/PicsArt_07_20_05_59_06.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src= http://s8.picofile.com/file/8301144950/PicsArt_07_20_06_10_17.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src= http://s8.picofile.com/file/8301144984/PicsArt_07_20_07_51_01.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src= http://s9.picofile.com/file/8301145042/PicsArt_07_20_08_07_44.png >";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s8.picofile.com/file/8301465176/PicsArt_07_20_05_44_06.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s8.picofile.com/file/8301465242/PicsArt_07_22_07_14_26.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s9.picofile.com/file/8301465268/PicsArt_07_23_09_01_31.png>";</script><script src="http://www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<!-- www.parandehgharib.ir -->
<<script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s9.picofile.com/file/8301465676/PicsArt_07_20_11_01_07.png>";</script><script src="www.parandehgharib.ir/1395/bala/01.swf"></script>
<!-- www.parandehgharib.ir -->

این پایینیه ویژه و مخصوص فرندشیپ گیمزه

توایلایته
سانست

   


دخترونه موی
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s8.picofile.com/file/8301147800/PicsArt_07_19_08_45_47.png) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
کلوور
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s8.picofile.com/file/8301147818/PicsArt_07_19_10_49_20.png ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
سلستیا
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s9.picofile.com/file/8301147834/PicsArt_07_19_11_27_59.png ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
موس اکواستریا گرلز
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(  http://s8.picofile.com/file/8301147850/PicsArt_07_19_11_32_27.png) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(  http://s8.picofile.com/file/8301147892/PicsArt_07_20_05_54_28.png) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->

<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s8.picofile.com/file/8301147918/PicsArt_07_20_05_46_11.png ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
آدورا
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s9.picofile.com/file/8301147926/PicsArt_07_20_06_04_24.png ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s8.picofile.com/file/8301147934/PicsArt_07_20_06_06_17.jpg ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
ویکا
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(  http://s8.picofile.com/file/8301147942/PicsArt_07_20_06_07_06.png) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s8.picofile.com/file/8301147950/PicsArt_07_20_06_20_00.png ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(  http://s9.picofile.com/file/8301147968/PicsArt_07_20_08_03_14.png) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url( http://s9.picofile.com/file/8301147992/PicsArt_07_20_08_01_57.png ) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<--- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url(  http://s8.picofile.com/file/8301148018/PicsArt_07_20_08_01_07.png) , progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: ur       
 http://s8.picofile.com/file/8300270868/PicsArt_07_12_12_17_43.png   ),) progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->
<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: urlhttp://s8.picofile.com/file/8300261026/
PicsArt_07_11_02_17_35.png progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir ---><!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url http://s9.picofile.com/file/8300261076
/PicsArt_06_21_03_21_17.png progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->


<!-- www.20script.ir --->

<style type="text/css">html, body, a, a:hover {cursor: url http://s9.picofile.com/file/8300261168/P
icsArt_07_10_11_02_58.png progress;}</style>

<script src="http://dl.20script.ir/tools/mouse/java.js?v39067"></script>

<!-- www.20script.ir --->

   


<!-- Begin folder98 code --><script language="javascript" src="http://www.folder98.ir/tools/files/other/3/1.js"></script>

<noscript><h2><a 
http://s9.picofile.com/file/8301150484/PicsArt_07_20_06_47_57.png="http://www.folder98.ir">آپلود عکس</a><a href="http://www.folder98.ir/tools/other.php">کد بارشی پاششی و حرکتی</a></h2></noscript><!-- End folder98 code -->
<!-- Begin folder98 code --><script language="javascript" src=" http://s8.picofile.com/file/8302419742/PicsArt_08_02_12_21_46.png "></script>

<noscript><h2><a href=" http://s8.picofile.com/file/8302419742/PicsArt_08_02_12_21_46.png ">آپلود عکس</a><a href=">کد بارشی پاششی و حرکتی</a></h2></noscript><!-- End folder98 code -->

   خیلی باکیفیت شد ، دو نظر (باید بگین میخواینش. چون جزو دو نظر حساب نمیشه) 
ده نظر چون خیلی باحال شد 
یکی (علاوه بر در خواست کردن این دکمه) کافیه. 
به خواطر علامتش جونم در اومد ولی چون پیپر خیلی آروم و نازه قیمت بی قیمت. 
4نظر ولی چون مجبور نشدم دور مو های فرفری لعونا رو ببرم:2 نظر
اینا(6 تا دکمه بالایی)رو از یه سایت خارجی گرفتیم پس تهمت ممنوع. 
کمیک نویسی داستانی
چقدر ناناز شد،خودم حال کردم با این دکمه
فلی جونم (سرگروه دریدفولز) 
ساده ست ولی همشونه
رریتیه